Loading...
Àrea fiscal 2017-06-27T10:12:22+00:00

Serveis de l’Àrea Fiscal

En la nostra àrea fiscal oferim serveis en la gestió i tramitació de totes les obligacions tributàries i consultoria.

Contacti amb un professional
 • Planificació fiscal prèvia a l’inici de l’activitat.

 • Consultes.

 • Preparació i gestió d’impostos:

  • Impost sobre el valor afegit. Totes les declaracions tant d’operacions interiors com exteriors, comunitàries, exportacions.
  • Impost sobre la renda de les persones físiques. Planificació prèvia al tancament de l’exercici.
  • Impost sobre societats. Planificació prèvia i anàlisi exhaustiva.
  • Impost sobre la renda de les persones físiques no residents.
 • Tramitacions d’herències, gestions i liquidacions tributàries derivades de les successions, donacions i / o llegats.

 • Transmissions Patrimonials i actes jurídics documentats, confecció i liquidació en qualsevol comunitat autònoma.

 • Cobertura integral per a totes les obligacions tant formals, declaracions informatives, com tributàries de les empreses.

 • Procediments tributaris de gestió, requeriments, comprovacions, verificació d’informació, devolucions etc …

 • Procediments d’inspecció tributària.

 • Procediments de recaptació, expedients de constrenyiment, embargaments, ajornaments.

 • Recursos de reposició i reclamacions econòmic-administratives.